Výstavy

Archívny projekt Transitand vznikol pri príležitosti 20. výročia pádu Berlínskeho múru. Projekt prezentuje sto jednokanálových video prác, vytvorených v rozmedzí rokov 1989 až 2009, ktoré zároveň reflektujú proces transformácie v post-socialistických krajinách Strednej a Východnej Európy. Výsledný výbere diel zostavila medzinárodná porota, ktorá ich vybrala spomedzi 350 videí navrhnutých 40-mi kurátormi, výtvarnými kritikmi a umelcami.

Projekt reflektuje rozsiahle a búrlivé časové ako i priestorové rozpätie histórie daného regiónu. Teritótium, ktoré Transitland zahŕňa predstavuje takmer polovicu Európy – čo do počtu obyvateľov, ale i rozlohy. Kedysi bolo toto územie, bez bližších špecifikácií, nazývané „Východným blokom“, chápaným ako homogénna, temná strana Európy nachádzajúca sa za ˇZeleznou oponou. Strednú a Východnú Európu so všetkými jej rozdielnymi podregiónmi tvorí dnes 24 post-socialistických krajín. Pred dvadsiatimi rokmi existovalo na tomto území len 9 štátov.

Transitland nie je iba najrozsiahlejšou prezentáciou video umenia zo Strednej a Východnej Európy. Zároveň ide o jedinečný pokus uchopiť a reflektovať problematiku transformácie a zmien, ktoré v danom regióne prebehli od roku 1989. Pochopenie časovej a geografickej šírky ako i komplexnosti transformačného procesu sa často stretáva s nepochopením a to nie len v krajinách mimo tohto regiónu. Okrem množstva diskurzívnych a dokumentárnych pokusov o popísanie, analýzu a zaradenie týchto transformácií do širšieho európskeho kontextu, ponúka táto výstava i mnoho pohľadov a reflexií, prezentovaných cez médium videa, ktoré sa do súčasného diskurzu o tomto prechodnom období pokúšajú vniesť jedinečný estetický ako i kritický pohľad.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)