Výstavy

Výstava FINE ART.D je prezentáciou dizertačných prác absolventov doktorandského štúdia na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici v roku 2012.

Šírkou prác a žánrovým zameraním výstava odráža aktuálnu skladbu doktorandského štúdia, v ktorom mala najširšie zastúpenie maľba (Chrienová, Urbanovský, Vaculová, Margetová). Ďalšie práce prezentujú oblasť sochárskej tvorby (Šošková, Trpák, Koléšek) a intermediálnej tvorby (Mináriková, Dudáš). Diela sú výsledkom teoreticko-umeleckého výskumu zvolených tém, realizovaných pod vedením školiteľov (prof. S. Balko, prof. L. Hološka, doc. J. Sapara, prof. B. Jirku, doc. M. Nicz). Maliarskou interpretáciou, výberom a procesom akoby akejsi „destilácie“ vizuálneho smogu podrobuje Daniela Chrienová kritickému skúmaniu svet mediálnych obrazov opakovane tematizujúcich kult tela a krásy (Nedokonalé obrazy dokonalosti). Marek Urbanovský, Veronika Vaculová a Viera Margetová si na pôdoryse autoreferenčných motívov kladú otázky o možnosti orientácie v “babylone obrazov tretieho tisiícročia“, pýtajú sa na generovanie znaku v individuálnej mytológii, overujú normatívnosť utvárania obrazového znaku prostredníctvom tradičných stratégiií (trompe l ‚ oeil) a súdobými postupmi, pripútanými k vizualite mediálneho sveta. Výstupy zo sochárskych ateliérov poukazujú na možnosti sochy ako klasického média s ohlasmi resp. s reaktualizáciou tradičných postupov modernistického tvaru zasadeného do verejného prostredia (Michal Trpák). Ďalšie vyjadrujú tiež konceptuálne polohy trojrozmerného média narábajúceho s prvkami ready made, simulovaného ready made, živej akcie, modelovej situácie a i. zasadených do verejného priestoru (Nina Šošková). Interaktívny projekt z oblasti nových médií Ivana Dudáša tematizuje možnosť virtuáneho a súčasne reálneho vzoprenia sa moci politiky/politikov. Jana Mináriková vo svojich filmových dielach úsmevným pohľadom poukazuje na možné podoby inakostných svetov, na iné, odvrátené strany nášho sociálne etablovaného života.

Eva Kapsová

 

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)