Výstavy

Rozsáhlá výstava představuje tři desítky umělců z celého světa, kteří se snaží mapovat prostřednictvím svých děl různé sociální změny a spojovat jejich vyprávění do většího společného příběhu.

Cílem projektu, zahrnujícího fotografie, mapy, objekty, videa i konceptuální díla, je podnítit vytváření platforem pro pozitivní změnu založenou na spolupráci umělců, sociálních vědců, aktivistů a občanů na lokální i mezinárodní úrovni. Tyto hlasy totiž zatím většinou nepřesahují hranice svých oborů a nepředstavují dostatečně přesvědčivý velký příběh, který by nejširší veřejnost přijala za svůj. Pro posledních pár desetiletí je charakteristický dominantní vliv neoliberální ideologie, projevující se v podobě vyprávění o tržních mechanismech jako přirozených principech pronikajících do všech odvětví společnosti. Důsledkem je rychle rostoucí nerovnost, oslabená sociální soudržnost a fragmentarizace společnosti. K tomu přistupuje finanční krize, privatizace veřejné sféry a oslabení demokracie v důsledku nerovnosti a korupce.

V takové situaci nestačí pouhá kritika. Potřebujeme alternativní příběhy vzájemně propojit tak, aby vytvořily koherentní celek – nový, velký příběh, který nabídne potřebnou míru sociální soudržnosti na jedné straně a otevřenost a naději na straně druhé.
Projekt Kartografie naděje: Příběhy sociální změny se zrodil ze snahy uchopit tuto situaci jako téma a vyzvat ke společnému přemýšlení o alternativách a řešeních. Vyprávění příběhů možných pozitivních změn, jež se rodí z krize a kritiky, je tudíž nejen reflexí současné situace, ale také vlastním předpokladem a aktérem změny samotné. Výstava je členěna do několika oblastí představujících různá vyprávění – jejich sled a celkový úhrn však dává širší perspektivu, jakousi kartografii naděje, jež má být inspirací ke spoluvytváření nového společného příběhu.

1. Mnohost sociálních změn (lokální a globální, rychlé a pomalé, generační a interpersonální)

2. Krize (ekologická, finanční a ekonomická, politická, morální a duchovní)

3. Zneuznání a protest (formy zneuznání: nespravedlnost, nerovnost, nesvoboda; formy protestu a hnutí)

4. Sociální imaginace (participace a solidarita, morální a politické rozměry ekonomie, globální uznání a spravedlnost, člověk a příroda)

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)