Reportáže

Témou výstavy je zviditeľnenie a uznanie neviditeľnej práce, samostatnej aktivity umelca v individuálne zvolenom teréne. Problematizuje hodnotu vkladu, ktorý je nemerateľný a efemérny, v protiklade k proklamovaným výsledkom založeným na efektivite a rýchlom zisku z pracovného procesu. Výstava konfrontuje diela, v ktorých sa stretáva rola umelca ako pozorovateľa či dokumentaristu s rolou sociálneho pracovníka. Umelci nachádzajú sami seba na vopred nevymedzenom teritóriu, aktívnym pôsobením v medziľudských vzťahoch menia daný stav vecí. Táto aktivita počíta s intervenciou do sociálnych prostredí, ekonomických systémov, vzdelávacích inštitúcií, znevýhodnených skupín obyvateľstva. Napríklad sú to prostredia ponechané na pospas degradácii a rozkrádaniu, odmietnuté pozostatky socializmu, opustení dôchodcovia, nezamestnaní, segregované etnické skupiny, umelo rozdelené obce…

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)