Reportáže

Výstavný projekt Stupeň spochybnenia pre Nitriansku galériu je koncipovaný vzhľadom k špecifikám samotného výstavného priestoru. Galéria mladých zahŕňa aj výstavne náročný priestor schodiska, ktorý sa v intenciách daného projektu stáva kľúčovým prvkom, výzvou k osvojeniu, interpretovaniu a evokovaniu základných priestorových vlastností.
Motivačným a inšpiračným východiskom výstavy je myšlienka topo-analytického vnímania, odkrývanie významu miesta nielen v súvislosti s vizuálnym prostredím, ale jeho celostného prežívania vo vzťahu k telesnému pohybu. Základnou témou je fenomenológia architektúry či architektonická „krehkosť“ – t. j. dištancia medzi jednoznačnou štruktúrou architektúry a jej subjektívnym zažívaním.
K výstave boli vyzvaní dvaja výtvarníci: Lucie Mičíková (1986) a Juraj Gábor (1985), pre ich trvalý záujem o priestorové vzťahy a telesný rozmer zážitku, ktoré často transformujú do rozmanitých mediálnych výstupov: kresba, performance, site-specific inštalácia či video. Lucie Mičíková vo svojej tvorbe často pracuje s architektonickými princípmi, ktoré prenáša do komornejších, krehkejších foriem kresby či inštalácie. Jej spontánnosť a hravá improvizácia s asamblážovaným materiálom je vyvážená časozberným, sústredeným princípom tvorby Juraja Gábora, v poslednom období vychádza najmä z analytickej kresby a skúma jej možné prenesenie do priestorových vzťahov. Kontradikcia metodiky práce oboch výtvarníkov je vybraná zámerne ako spôsob komplexnejšieho skúmania možností vizuálneho komentovania architektonických prepozícií priestoru.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)