Reportáže

Religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní zkušenosti či transcendentním představám.
Každé náboženství má společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v něm a většina náboženství vyžaduje i určitou morálku. Většina náboženství se chápe jako vztah k osobnímu Bohu nebo božstvům, na nichž člověk závisí a k nimž se obrací s díkem a s prosbou o ochranu.

Na návsi máme kostel. Navštěvujeme jej pouze při Vánoční mši nebo cestou pro betlémské světlo o svátcích. Rituály, které se opakují, jsou příjemně společenské, spjaté s vírou kterou nemám. Vnímám pouze prostředí kostela. Vnímám jeho atmosféru. Vnímám jeho centrálně organizovaný prostor – soch, obrazů a dekorací, barev. Vizuální zalíbení. Nápodoba tvarosloví gotických a barokních interiérů převedeny do soch obrazů v instalaci v galerii. Dívání se skrz dveře kostela klíčovou dírkou. Přes malý průzor vnímám kompozici, tvary, materiály a barvy interiéru. Významu však nerozumím přetvářím si je a vykládám dle svého svědomí.

„Stargate“ je víceznačným pojmem, označujícím myšlený přestup a mezník mezi námi chápanou realitou a nepředstavitelností stavu po smrti. Přesvědčení, že něco je skutečné či pravdivé. A naopak. Překonávání časoprostoru, které nám kupříkladu nabízí film ,,Stargate“ – portál. Přesun ducha a těla do cizích neprobádaných končin v budoucnosti i minulosti. Objekty bez sdělení, s podobou historizujících slohů.

Markéta Jáchimová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)