Reportáže

Poetický materializmus je termín prevzatý z Literátnej vedy, ktorá definuje líniu poézie (od Whitmana) pre odklonenie od jej romantizujúceho zasadenia v idealistickom priestore. Je to aj fúzia literárnych vied a filozofie. Takto pomenovaná výstava pracuje s pomenovávaním širokej tendencie záujmu o materiálne vyjadrenie poetického. Materializmus sa pri tom vsťahuje hlavne k svojmu etymologickému pôvodu kde matéria = matka, teda všetko čo povstalo z prírody. Poetika (podľa Aristotela) je zasa definovaná ako tvorba diela. Gérard Genette poetiku rozširuje až na teóriu teórií.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)