Profily

Rozhovor s Jiřím Ptáčkem o důvodech a okolnostech zakládání prvního porevolučního spolku, zastřešujícího zájmy výtvarné scény a s Petrou Hůlovou o Asociaci spisovatelů. Dále o současném vývoji a směřování obou spolků od doby jejich založení s Janem Němcem, Petrem Dubem a Johanou Lomovou.

programové prohlášení spolku skutek

Umění spoluvytváří identitu nás všech. Chceme být věrni tradicím spolkového života a svou činností přispívat k rozvoji kulturního prostředí v našem bezprostředním okolí a tím i k jeho kultivaci v mezinárodním měřítku.

Jsme přesvědčeni, že umění má být dostupné a otevřené všem. Jde nám o to, aby tento princip ctily veřejné kulturní a umělecké instituce, ale také všichni další aktéři kulturního a uměleckého dění a nejširší veřejnost. Nepochybujeme také, že přínos kulturních statků leží jinde než v ekonomických ukazatelích. Abychom vůbec měli čas přemýšlet a tvořit, odmítáme trend totální ekonomizace kultury a společným úsilím chceme snižovat byrokratický a ekonomický tlak, který je na nás jako jednotlivce vytvářen. Chceme-li šířit povědomí o současném umění, musíme se rovněž zasadit za lepší fungování kulturních a vzdělávacích institucí a za poučený přístup sdělovacích prostředků k umění. Podstatné totiž je také zásadně změnit společenský status všech, kteří působí v oblasti současného umění.

Stavíme na vzájemné svépomoci v rámci umělecké obce a společenské solidaritě. Myslíme, že naše problémy musíme pojmenovat my a pak prosazovat jejich řešení ve veřejné debatě. Musíme vytvářet vlastní nástroje ke zlepšení pracovních, životních a tvůrčích podmínek těch, kteří působí na poli výtvarného umění i v jeho nejbližším sousedství.

o asociaci spisovatelů

Asociace spisovatelů vznikla koncem roku 2014 jako odpověď na rostoucí potřebu funkční a akceschopné oborové organizace. Prosazuje profesionální pojetí spisovatelské činnosti a dbá na její prestiž. Nejvyšším orgánem Asociace je Členská schůze, která se koná jednou ročně, statutárním orgánem pak pětičlenný Výbor v čele s předsedou. Vedle toho Asociace disponuje také Rozhodčí a Kontrolní komisí. Po právní stránce je Asociace zapsaným Spolkem, a tedy právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí Stanovami. Asociace úzce spolupracuje s dalšími subjekty v literární a kulturní oblasti.

http://www.spolekskutek.cz
http://asociacespisovatelu.cz

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)