Reportáže

Mark Dorf je umělec žijící v New Yorku, který ve svém díle zkoumá post-analogickou zkušenost digitální společnosti a její vztah k našim přírodním počátkům skrze kombinaci fotografie a digitálních médií. Ve svých posledních pracích reaguje na lidskou potřebu porozumět svému okolí pomocí vědy, která slouží jako zástřeší pro vysvětlení všeho. Takto konstruované chápání našeho prostředí vnímá umělec jako abstrahovaní naší reality a stejným způsobem pak přistupuje ke své tvorbě. Dorf přejímá vědecké metody zpracování dat, analýz a měření krajiny a aplikuje je skrze tranformované pixely a abstraktní obrazy na fotografie krajiny.

Site-specific dílo, které Dorf vytváří pro skleník botanické zahrady na Albertově bude instalací, která vychází z fotografie, čímž tentokrát umělec využívá své sochařské kořeny, a k fotografickému obrazu tak přibudou i další materiály.

Mark Dorf is an artist based in New York who uses a combination of photographs and digital media to explore the post-analogical experience of our digital society and its relationship to our natural beginnings. His most recent works are a response to the human need to understand our surroundings with the help of science, which is viewed as a comprehensive source for explaining everything. The artist views this type of constructed understanding of our environment as being an abstraction of our reality, and he approaches his art in the same way. Dorf adopts scientific methods for data processing, analyses, and landscape surveying and, through pixel transformation and abstract images, applies them to landscape photographs.

Dorf’s site-specific work for the Albertov Botanical Garden Greenhouse is in the form of an installation based on photographs, but he has also gone back to his sculptor roots and other materials are incorporated as well.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)