Reportáže

Katarína Ďuricová: V mojej práci s názvom Next please sa zaoberám intervenciou do galerijného priestoru. Mením charakter miesta, narúšam jeho integritu a modifikujem pohyb v danej miestnosti. Z netradične malého výstavného priestoru sa stáva ešte menší, prenesením konkrétneho prostredia už existujúceho interiéru. Pôdorys chodby, ktorý sa nachádza pred vstupom do galérie, sa zrkadlovo premieta a zdvojuje. Vstupnú chodbu tak vytrhujem z jej pôvodného kontextu a dávam jej novú funkciu, ktorou vyruším a zneistím návštevníka. Jeden z najpodstatnejších aspektov je reakcia a interakcia diváka.Vo svojej tvorbe sa pohybujem na pomedzí umenia a remesla. Pracovný postup aj materál, použitý pri realizácií diela, je typycký skôr pre oblasť stavebníctva, ako pre výtvarné umenie. Finálny vzhľad objektu je takmer nepozorovateľný, minimálny a ľahko zameniteľný s bežnou prestavbou interiéru. Základný konflikt zohráva vizuálna skúsenosť nezainteresovaného diváka, keďže radikálny architektonický zásah do priestoru je rozmerný, monumentálny i nenápadný zároveň. Rovnako dôležitý je spôsob prevedenia a proces vzniku, ktorý je nielen časovo, ale i fyzicky náročný.
Chodba je komunikačný uzol pre vstup do ďalších priestorov architektúry, miesto prvého kontaktu. Názvom Next please pozývam návštevníkov, aby vstúpili ďalej v skutočnom i v prenesenom význame.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)