Výstavy

Výstavu Možnosti studentského života připravila u příležitosti 70. výročí Mezinárodního dne studentstva ve spolupráci s galerií Tranzitdisplay Studentská komora Rady vysokých škol. Výstava si klade za cíl poskytnout jisté podněty k reflexi identity studenta/studentky a jeho/její role ve společnosti.

Za ústřední otázkou „Kdo je to student/ka?“ se skrývá množství otázek dílčích, které se dotýkají širších společenských souvislostí. Je smyslem studia na vysoké škole pouze „příprava na budoucí povolání“, nebo také výchova určitého typu osobnosti? A je čas strávený studující/m na škole pouze dobou této „přípravy“, nebo má nějaké specifické kvality? Je žádoucí, aby se studující snažili ovlivňovat společenské dění? Může studentský aktivismus vnést do veřejného prostoru něco, co by tam jinak chybělo? Jaká je obecně role mladých lidí ve společnosti – jsou jen cílovou skupinou určitých odvětví výroby, nebo nositeli potenciálu změny?

Výstava je prostorově a tematicky rozdělena do tří částí, mezi nimiž ovšem není hierarchický vztah. Ve vstupní místnosti galerie jsou formou citátů z manifestů studentských hnutí a dalších textů komentovány různé koncepce identity studujících a jejich postavení. Další úsek výstavy prostřednictvím vizualizací chronologie událostí a hnutí, medailonků významných osobností a faktografického materiálu povšechně seznamuje s různými okamžiky dějin posledních staletí, kdy studující veřejně vystoupili jako významná politická síla. Třetí část ukazuje obraz studujících, který je dnes prosazován masmédii, komerčním sektorem a politickou reprezentací. Jde o pojetí role studenta/studentky, jež odráží dominující hodnoty současné společnosti, jako je individuální úspěch, růst blahobytu či bezprostřední užitek bez ohledu na dlouhodobé dopady. Jako důsledek tohoto pojetí studentstva se organizátorům výstavy jeví některé neblahé tendence ve školství, jako je růst vlivu komerčního sektoru, z něho vyplývající ohrožení autonomie akademické sféry, tlak na praktickou využitelnost vzdělání, chápání vysokoškolského titulu jako cesty k lepšímu pracovnímu uplatnění, nadprodukce absolventů a absolventek. Výstava má ambici poukázat na problematičnost těchto jevů.

1 příspěvek k “MOŽNOSTI STUDENTSKÉHO ŽIVOTA”

  1. fa napsal05. dub. 2010:

    to si porad honi pindiky?

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)