Reportáže

Na cestě k černé výpovědi, část 2: Terén, je projekt, který zkoumá černou výpověď prostřednictvím pečujících vztahů a uměleckého dialogu napříč černošskou diasporou. Zaměřuje se na různé způsoby, jimiž lze zachytit osobní zkušenost černošských umělkyň a umělců, a kriticky se staví k otázkám jako viditelnost, reprezentace a zapojení černošských osobností v českých uměleckých institucích.

Na cestě k černé výpovědi je dlouhodobý projekt londýnského uměleckého a kurátorského dua Languid Hands. Prostřednictvím filmu Na cestě k černé výpovědi: Modlitba/Protest/Mír, jenž je zároveň uměleckým dílem i kurátorským počinem, se tento projekt snaží dát prostor umělkyním, filozofům, spisovatelkám, posluchačům i řečnicím k tomu, aby reagovali na témata zachycená ve filmu a také aby dále zkoumali složitou povahu černošské výpovědi s ohledem na svou vlastní zkušenost. Během čtyř výstupů byly v Display prezentovány výstupy afro-českých umělkyň a dalších afro-českých osobností v odpovědi na film.

Důležitou součástí projektu byla Část 1 Orientace – online promítání filmu Rabz Lansiquot, nazvaného kde jsme se to ocitli*y (2019), která navázala na rezidenci dvou afro-českých umělkyň, Natalie Perkof a Yvonne Mané Vácha v MeetFactory. V Terénu, tedy Části 2, tento projekt představí výstupy z této rezidence, v odezvě na témata zpracovaná v Na cestě k černé výpovědi: Modlitba/Protest/Mír, na jejich střetávání jako umělkyň a v odpovědi na dlouhodobý dialog s Languid Hands. V novém pohyblivém obrazu Natalie Perkof a Yvonne Mané Vácha se senegalský tanec stává prostředkem pro zachycení kolektivně sdílené vzpomínky.

Hana Janečková

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)