Výstavy

Výstava NÁVODY na vytváranie potrebných vecí a dojmov  je prvou spoločnou výstavou manželskej dvojice autorov Antona Čierneho a Pavlíny Fichty Čiernej na Slovensku, v ktorej sa autori rozhodli reflektovať a tematizovať problematiku návodov a inštruktáží.

Návody ako súhrn pokynov dotýkajúcich sa rôznych oblastí verejného či súkromného života človeka sú každému z nás dobre známe.

Ponúkajú špecifickú orientačnú štruktúru v živote človeka v rozmedzí od inštruktážnych filmov poskytujúcich pokyny pre aktivity spojené s verejným životom až po rôzne rodinné recepty, návody, či kódy správania sa jednotlivca vo verejnom a súkromnom živote.

Každý z autorov pristupuje k téme inštruktáží individuálne. Napriek tomu sú jednotlivé diela organicky prepojené a spája ich spoločný záujem umelcov o spoločensko-historické a politické problémy s dôrazom na spoločenskú sondu odzrkadľujúcu krízu tradičných hodnôt v súčasnej spoločnosti.

Ich inštruktáže môžu byť preto chápané i ako  nostalgické ohliadnutie sa, či „návrat“ umelcov do minulosti avšak forma spracovania je nanajvýš súčasná, refletujúca individuálne autorské prístupy.

Odlišnosť nastupuje pri ich reflektovaní, kde sa zreteľne prejavuje isté gendrové vnímanie daných tém – mužský a ženský princíp. Prístup Pavlíny Fichty Čiernej je charakteristický priblížením a vcítením sa do problémov jednotlivca.

Odráža autorkin osobný prístup poväčšine nesúci silné emocionálne konotácie a snahu preniknúť a pochopiť intimitu jednotlivca. Z formálneho hladiska sú prezentované videá jednoduché a čisté.

Na druhej strane Anton Čierny pristupuje k riešeniu problémov racionálne, skúma fakty, analyzuje, snažiac sa o kriticko-analytickú reflexiu sociálno-politickej reality. Pavlína ako žena ponúka citlivejší, empatickejší pohľad na skôr témy z privátnej sféry, kým Anton predstavuje praktickejšie riešenia všeobecnejších úloh.

Inštruktáže nie sú tematicky vymedzené, avšak spája ich istá vnútorná logická niť. Autori si voľne vyberajú témy viac menej súvisiace s ich spomienkami a osobným prežívaním.

Vytvárajú pokyny na rôzne spektrum ľudských činností, niekedy až absurdného charakteru, čím i jemne ironizujú potrebu ľudskej spoločnosti neustále vytvárať isté pravidlá.

Obidvaja autori majú za sebou množstvo profesionálnych úspechov v podobe zahraničných pobytov a výstav v zahraničných galériách ako aj skupinových a sólových výstav na Slovensku. Prvýkrát im však bude venovaný priestor ako autorskej dvojici.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)