Výstavy

Video je pohyblivý záznam děje. Dá se stahovat, krást, kopírovat na flashky, vypalovat. Může se také vystavit. Ale jak to udělat, když máte k dispozici jen 10 minut divákova času?

Můžete zhušťovat nebo rozřeďovat čas.

10 minut videa, ve kterém se neděje nic kromě záchvěvů rostliny do rytmu dálnice,

10 minut sestřihu vzorků růstu,

10 minut rostliny naživo,

zívnutí jednou za 10 minut.

Můžete zkoušet různé způsoby instalace. Můžete řešit i jiné věci. Můžete se na to taky třeba vykašlat. O čem všem musí jedna umělkyně a jedna kurátorka přemýšlet, chtějí-li realizovat výstavu videa? Jak různě to může dopadnout? Na to by měl odpovědět doprovodný katalog, který vznikal jako podvratný dokument přípravy této výstavy. Vedle retrospektivní přehlídky videí Slávy Sobotovičové obsahuje DVD katalog návod na hru Člověče, jak vystavit video. Tato hra má mnoho zákrut, slepých uliček, ale i dočasných vítězství.

Jejím výsledkem může být výstava nových prací Slávy Sobotovičové. Některé zachycují proměnu Karlína po dobu života Karlin Studios v sousedství developerů.

10 minut není mnoho, ale na náznak pocitu to stačí.

Text: Pavlína Morganová

You can thicken or thin the time.

10 minutes of video in which nothing happens except vibrations of the plant according to the rhythm of the highway

10 minutes of samples of growth excerpts

10 minutes of plant on air

yawn every 10 minutes

You can try different methods of installation. You can do some other things. You may also let it go. What should an artist and a curator think about, if they want to make an exhibition of video? How differently can turn it out? It should answer the accompanying catalog, which originated as a subversive document of the preparations of this exhibition. In addition to the retrospective video selection, Sobotovičová’s DVD catalog includes also the instructions for a game ‚Man, how to exhibit the videoart?‘. This game has many twists, dead ends, but on the other hand the temporary victories as well.

The result may be an exhibition of a new work of Slava Sobotovičová. Some depict the transformation of a lifetime of Karlin Studios with the developers companies in the neighborhood.

10 minutes is not much, but for a hint of feeling that it is enough.

Text: Pavlína Morganová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)