Reports

Series: Object / Subject Absolute install a model of principles, which the author considers it essential for the perception of sculptural object. These include a “point of view” or dependence on the object’s shape space planting. Každý z vystavených objektů vždy demonstruje jeden konkrétní princip, který je doplněn lapidární textovou instruktáží.

Demkovy objekty lze přirovnat k laboratorním pomůckám, které vznikly proto, aby ilustrovaly určitý obecný, předem stanovený jev. Byť jejich abstrahovanou podobu určuje autorský rukopis a demonstrované principy vycházejí z jeho subjektivního myšlení. Autor vede pomyslný dialog s divákem, konstruuje jeho otázky a podává k nim vlastní výklad.Each of the exhibited objects always demonstrates a particular principle, which is accompanied by concise text briefing.
Demkovy objects can be compared to laboratory aids which arose in order to illustrate a generic, pre-determined phenomenon. Although the author determines the abstract form and demonstrated the principles of the manuscript based on his subjective thinking. By leading an imaginary dialogue with the viewer constructs his questions and gives them their own interpretation.

Here you can express yourself. (*required)