Poetika identit

S rokem 2022 spouštíme nový, dlouhodobý cyklus kurátorovaných Témat. Členky a členové redakce Artyčok.TV, spolu s přizvanými osobnostmi z uměleckých a umění blízkých oborů, budou představovat cykly vybraných audiovizuálních děl, souvisejících se zaměřením konkrétního Tématu. Díla budou vybírána z obsáhlého archivu Artyčok.TV, nově vzniklých prací v rámci Open Callu, kombinována s kurátorsky zadanými či pro online výstavu dočasně zapůjčenými díly přímo pro dané Téma. 

Tématem bude provádět autorský text a pravidelný podcast Ondřeje Trhoně, který danou problematiku rozvine o další rozměry a osobnosti, které kurátorský výběr či publikovaná online forma neobsáhne.

Prvním kurátorem Tématu Poetika identit je František Fekete, přičemž jeho výběr pracuje pouze s audiovizuálními materiály z archivu a posledního open callu roku 2021.

František Fekete: Ohne Titel (2019-2021), série koláží/upravených found fotografií

Ondřej Trhoň - podcast Poetika identit

Ondřej Trhoň vede v autorském podcastu rozhovory o dalších perspektivách, ze kterých lze na pojem Poetiky identit nahlížet. Vlastní výběr osobností rozšiřuje kurátorované Téma o osobní pohledy umělkyň Nely Pietrové a Ivany Pavlíčkové, umělce Minh Thang Phama a kurátorky a kritičky umění Zuzany Štefkové.

Nela Pietrová vystudovala University of the Arts London, aktuálně studuje Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru intermédií Mileny Dopitové. Skrze tvorbu zkoumá trauma a queer narativy skrz digitální a materiálové přeměny.

Minh Thang Pham studuje v ateliéru malby u Vladimír Skrepla na pražské AVU, ve svých často performativních dílech řeší rodinné vztahy, vykořenění, etnickou identitu.

Zuzana Štefková je kurátorka, kritička a historička umění. Je kurátorkou galerie Artwall a spoluzakladatelkou c2c Kruhu kurátorů a kritiků. Zabývá se politickými, genderovými a menšinovými otázkami v umění a uměním ve veřejném prostoru.

Ivana Pavlíčková má za sebou digitální sochařství na brněnské FaVU. Věnuje se decentralizované praxi a spekulativnímu storytellingu.

Od politiky identit k poetice jejich vynalézání

Identitární politika stojí na přiklonění se k možnosti identity jako něčeho pevného a nezaměnitelného, něčeho čím tvarujeme naší přítomnost. Jedině tak může být základem pro následné politické jednání, pro snahu o vydobytí rovnoprávnosti marginalizovaných identit, o emancipaci celku skrze její části. Její problémy vyplývají v okamžiku, kdy jsou původní emancipační strategie apropriovány identitami, jež nemíří k rovnoprávnosti, ale vyhraňují se proti možnosti svobody druhých. Identitami nacionalistické a xenofobní politiky, fundamentálními podobami náboženství, nebo pod drobnohledem internetovou komunitou incelů, ale třeba i TERF’S (trans-exclusionary radical feminists).

Tyto skupiny nemíří k vizi celku jako provázanosti, ale k částem vymezujících se protikladů. Emancipaci druhých chápou jako ohrožení sebe samých – a co je nebezpečné – považují sami sebe za oběť. (Tato rozpolcenost vzájemné možnosti emancipace a diskriminace vede některé politology k návrhu posunu od partikulární politiky identit k univerzální politice solidarity).

Vztah politiky identit a uměleckého provozu skýtá další problémy, jako je tokenizace identit nebo jejich komodifikace. Navíc, o politice identit mluvíme vždy z určité pozice. Jak moc určující je tato pozice a jaká je moje pozice? Kdo jsem já, abych mluvil o politice identit?

Jsem sám průsečíkem a polem intersekcionality identit, které vychází jak ze skupin historicky třídně níže postavených, tak identit privilegovaných. Nezadržitelně mě ovlivňují, zároveň se jich však bojím a jsou vědomým předmětem vytěsnění. Je těžké se v tom vyznat. Člověk se stává sám sobě bitevním polem.

Stojím uprostřed řeky a snažím se neutopit

Průsečík, kterým jsem se stal, podléhá určitým očekáváním a požadavkům. Ať už internalizovaných, či externalizovaných. Kurátor, oslovený k reakci na téma politiky identit, je předem daným polem očekávání, vyvěrajících ze současné podoby uměleckého provozu. Rizika, na která upozorňuje Minh Thang Pham v důležitém textu Zajímá vás naše práce nebo naše kůže? jsou ale jasná. Naplňovat tato očekávání znamená zjednodušovat a podporovat stereotypy, tokenizovat a určitá témata komodifikovat.

Z jaké pozice mluvím? Z pozice privilegované. Jak tato privilegia znecitlivět, lze to vůbec?

Možná, že stačí tuto pozici obnažit. Co se může stát víc autentickým – a na to bych chtěl dát důraz – je pozice pochybujícího subjektu. Ten se, ač marně, snaží naopak identit zbavit. Chce mluvit z pozice, která je vzhledem k očekávaným kategoriím asynchronní, nalézat skuliny.

Žádná pozice, ze které mluvíme, nejspíš nemůže být nevinná. Můžu se však aspoň trochu snažit o přiblížení se k momentu, kdy se stávám plovoucí subjektivitou skrze kurátorství a psaní. Proto bych chtěl udělat určitý kurátorský odkrok a místo tematizování politiky identit se obrátit k poetice jejich vynalézání.

Jde o druhou možnost zvědomování identity. Nikoliv jako čehosi pevného, co předurčuje naše chování, ale naopak něčeho, co se teprve naším jednáním zjevuje, proměňuje, co se upevňuje a zároveň ztrácí obrysy. Poetika identit mě vždy formovala mnohem víc, než politické nebo sociální chování, spjaté s rysy mé ukotvené identity. Poetika totiž právě kvůli té ukotvenosti někdy nemůže dýchat.

V poetice identit je důležité vracet se do určitého bodu nula, který je zároveň bodem zlomu. Mé Já se láme přes určitá omezení a neustále bojuje proti sobě samému. Vždy se nachází v procesu stávání se a tento proces vždy provází určitá rozpolcenost. Jsem nikým a zároveň jsem všemi. Patřím k anywheres, k těm co jsou doma všude a zároveň nikde. Nevím, jestli proto být smutný.

Jestliže se topím v řece, nechám ji alespoň zpívat

Na tvorbě mě vždycky fascinovalo především to, jak sama utváří autorku*a. Jak proces tvorby proměňuje, jak je tento proces oboustranný a nedá se vlastně říct, kde končí subjekt a začíná objekt. Díla ani jeho autoři nemusí být od sebe oddělení.

Následující výběr videí se snaží ukázat některé ze způsobů, jakými umělci, protagonisté, nebo diváci vynalézají sami sebe skrze tvorbu. V umění mají tyto procesy vždy přidanou hodnotu a tou je samotná tvořivost – poetické jednání.

Díla jsou za sebe seřazena tak, aby vytvářela určitou narativní linii, neustále obnovovaný příběh.

.

Lizaveta Hrydziushka - Lolex Crucio (2022)

Lizaveta Hrydziushka ve svém krátkém filmu Lolex Crucio lyrickým způsobem zvědomuje identitu postavy, která prochází snovou krajinou a setkává se s různými symbolickými atributy. Proces toho, jak se autorka identifikuje skrze naraci v jejím díle probíhá skrze fantazii.

Fantazii můžeme považovat za jakousi avantgardu reality, její předvoj. Dovoluje nám mluvit o věcech, které zatím v realitě nevidíme nebo nechceme vidět, a přesto jsou v ní obsažené.

Lizavetin příběh se odehrává na pomezí křehké a zároveň rozpolcené introspekce a symbolů konzumerismu. Ve svém díle se autorka ptá i po hranici mezi tím, co někdy považujeme za přirozené, čisté, či nevinné a mezi tím, co je umělé a infikované civilizací.

Ve skutečnosti jsou samy tyto hranice umělé a vytvořené člověkem. Tato témata ale Lizaveta estetizuje výrazovými prostředky, které můžeme spojit s širším proudem umělecké strategie, často označované jako emo-romantismus. Postava, která se zdá být melancholicky odtržena od reality, bezcílně prochází krajinou a všechno, co se jí na její cestě nabízí, bezelstně přijímá.

Poetický voice-over příběh zakořeňuje v introspektivním ohledávání vlastní identity a vztahování se k fascinující skutečnosti kolem. Nejsme si jisti, zda jsou pronášená slova monologem či dialogem. A vlastně na tom asi příliš nezáleží.

Někdy někomu něco vykládáme a vlastně to říkáme spíš sami sobě. Druhý člověk funguje jako zrcadlo, jen jako pouhá součástka procesu, ve kterém se zjevujeme sami sobě v nové podobě. Rozdíl mezi monologem a dialogem je nezřetelný.

Šimon Kadlčák: O čem sním, když náhodou spím (2018)

Výstava Šimona Kadlčáka O čem spím x Když náhodou spím asi nejpřímočařeji odkazuje na proces vynalézání identity. Na příkladu aktivistky Rachel Doležal, která apropriovala kulturní identitu POC a vyvolala skandál, když bylo odhaleno její bělošství, otevírá zajímavou problematiku toho, zdali může být rasová identita možností volby. Vedle transgender lidí se tak zde najednou míhají „transracial people“.

Do jaké míry lze ohýbat přirozenost? A nevyčerpala se na úkor kulturních identit? Nebo žádná přirozenost nikdy neexistovala? Ve světle světa kyborgů a pokročilých biotechnologií je otázka emancipace skrze odcizení se přirozenosti aktuálnější, než kdykoliv dřív.

Zach Blas (2019)

Zach Blas ve své tvorbě naopak ukazuje, jak může být stávání se identitou mocenským nástrojem a to zejména skrze její algoritmizaci technologickými aparáty. Identita je zde nikoliv tím, čím se chceme stávat, ale tím, do čeho jsme uvrženi.

Blas v cyklu prezentuje identitu jako něco nežádoucího, jako nepříjemnou masku, jež je nám vnucována. Svými uměleckými projekty tyto procesy nejen reflektuje, ale hackerským způsobem také napadá.

Alex Sihelská - Nekoušu (2022)

Alex Sihelská v díle Nekoušu přináší pohled na poetiku/politiku identit skrze (sebe)odcizení. Stopující xenofeministickou myšlenku na odmítnutí jakékoliv přirozenosti buduje hybridní charakter upírky a kyborga v žánru introspektivního upírského dramatu.

Inspirována expresionistickými filmy aktualizuje Alex jejich estetické i námětové aspekty. Apropriuje upírská klišé a subverzivně je používá k vlastním účelům.

Obraz je těkavý, narace přeskakuje od klasické chronologie směrem do minulosti k expozicím „živých“ vstupů na sociální sítě hlavní postavy, kreslené animace zase volně odkazují na instagramové filtry a augmentovanou realitu. Výsledný formát videa a jeho stěžejní narativní linie odráží rozpolcenost hrdinky a zároveň těkavost tekutého světa sociálních sítí, které hrdinka využívá jako prostředí emancipace a komunikace se světem. Výzvy čtvrté vlny feminismu, sdílené přes rozhraní sociálních sítí, se v rychlém sledu střídají s úprky hrdinky skrze noční město, rave parties a jednorázovými intimními randíčky.

Důležitým tématem díla je také predátorské chování a jeho hranice. Především ty, které si samy*i určujeme. Dílo zkoumá internalizaci toxických struktur a (sebe)viktimizaci.

Hrdinka filmu svým feministickým upírstvím osvětluje vztah mezi patriarchátem a jeho strategií ostrakizace Jiného, které se emancipuje mimo jeho struktury a tím pro něj vytváří nebezpečí. V tik-tokovém příspěvku v tomto kontextu mluví například o démonizované hraběnce Bathory. Alex konstruuje a zase dekonstruuje fluidní identitu, která sebe sama definuje skrze pomíjivé příspěvky, sílu i úzkost, kterou v sobě nesou možnosti zboření hranic mezi subjektem a objektem. Odvážnému, ale i odlehčenému dílu bez výhrad věříme jeho emoce i zranitelnost osobního autorského vkladu.

Lörinc Borsos (2015)

Lörinc Borsos odmítnutím genderové binarity vytvořily*i entitu, která je svou uměleckou aktivitou neustálou dekonstrukcí konvenčních myšlenkových struktur. Ve své novější tvorbě sledují proces separace (muže a ženy, dobra a zla) a svými instalacemi ukazují návrat do původního stavu jednoty.

Tradiční kategorie identifikace jako národ či náboženská příslušnost jsou přitom problematizovány jako kořen lidského trápení. Hledání identity se v jejich tvorbě děje skrze slučování. Rozvětvování idejí a kategorií nemající dno může totiž být oním skutečným peklem.

Radim Labuda - Somebody (2009)

Elen Řádová - Magnety (1994)

Videa Radima Labudy a Elen Řádové jsou poetickým epilogem tohoto cyklu. Minimalistické performování tělesnosti v obou videích se však vymaňuje z individuálního a dává důraz na souvztažnost. Mezi dvěma subjekty u Labudy i Řádové nejde ani tak o společné nalézání identity, jako spíše o materializace určitého pnutí, které identity oboustranně utváří.

My jsme zároveň oni, oni jsou zároveň my. Proces stávání je jako bumerang. Přilétá od nás k druhým, kteří s ním interagují, aby ho následně vyslali zpátky k nám. Tento proces je neustálým kmitáním a to zejména v době, kdy se ono stávání se někým děje skrze sociální sítě, kde konzumujeme a v mžiku zapomínáme fragmenty sebe samých i těch, kterými bychom se stát mohli.

Autoři a spolupracující

Kurátor: František Fekete je kulturní pracovník a umělec.

V roce 2020 absolvoval magisterské studium v Centru audiovizuálních studií na FAMU v Praze. Absolvoval také stáž na Aalto University v Helsinkách. Od roku 2015 je jedním z kurátorů artist-run galerie 35m2. Kromě toho spolupracoval jako kurátor s dalšími uměleckými institucemi, například s Akademií výtvarných umění v Praze (2019-2020), s GAMU v Praze (2019), s Domem umění města Brna (2017) a dalšími. Jeho umělecká tvorba vychází často z autoportrétu a zabývá se tématem fluidní identity. Zahrnuje filmy, fotografie, koláže a instalace.

Podcast: Ondřej Trhoň

Překlad: Nathan Fields

Editor: Janek Rous

identita politika Anglické titulky emancipace