Paradox akvária

umělci Jana Kapelová
kurátor Eliška Mazalanová
místo etc. galerie
ůčinkující Jana Kapelová
kamera Giulio Zannol
zvuk Giulio Zannol
střih Giulio Zannol
interview Giulio Zannol
překlad Deana Kolenčíková
kategorie Reportáže
publikováno 7. 12. 2018
jazyk Česky / English
embed link icon

Rozostrená hranica medzi prácou a voľným časom dnes spravila tému práce opäť aktuálnou. Je tu permanentná práca, (seba)prekarizácia, vyhorenie… Jana Kapelová na prácu nazerá cez prizmu osobného naplnenia. Zaujíma sa o stratégie individuálneho no väčšinou nereflektovaného vzdoru voči pracovnej frustrácii, voči rutinným a ubíjajúcim aspektom práce a z toho vyplývajúcemu odcudzenia. Alebo naopak, nabáda na ich reflexiu, ktorá by mohla viesť k narušeniu zabehnutého myslenia alebo prekonaniu pasívnej odovzdanosti. Zároveň sa jej záujem prirodzene rozšíril aj o tému výchovy.

Vo výstave Paradox akvária sa Jana Kapelová zaoberá tradičnou koncepciou vzdelávacieho systému, ktorú kladie do súvislosti s ponímaním práce, učením sa pracovnej etike a prispôsobovaním sa hierarchickej štruktúre spoločnosti. Jej uvažovanie nad vzdelávaním otvára otázky toho, do akej miery a akým spôsobom sa do našej osobnosti vtláčajú negatívne prvky výchovno-vzdelávacieho systému a aký majú dosah na naše postoje či rozhodovanie sa v dospelosti. Prečo vykonávame prácu, ktorá nás nebaví a venujeme sa zamestnaniam, ktoré sú frustrujúce?

Pojem škola pochádza z gréckeho slova σχολή (skholé), ktoré znamená voľný čas, oddych, prázdno strávené čítaním či diskusiou. Pojem disciplína má pôvod v latinských slovách disciplīna, pôvodne s významom učenie, vzdelávanie, výchova a discipulus – žiak, učeň. Základ a dodnes aplikované princípy nášho tradičného systému učenia však položila vzdelávacia reforma Márie Terézie a jej model povinnej školskej dochádzky inšpirovaný pruskou vojenskou výchovou. Pritom, jej paralela s ďalším fenoménom 18. storočia, priemyselnou revolúciou, ktorá, naopak, zaviedla systém námezdnej práce, je kľúčová.

Projekt Jany Kapelovej pre galériu Etc. pracuje s formátom performatívnej prednášky, v ktorej sa vzájomne kombinujú rôzne zdroje. Pracuje s citáciami či uvoľnenejším parafrázovaním zdrojov z odbornej literatúry o výchove, psychológii, pedagogiky či kognitívnych vied. No dôležitým prvkom sú tu tiež mémy – a to nielen mémy internetovej komunikácie, ktoré virálnym spôsobom napomáhajú šíriť obecne zdieľané skúsenosti a emócie, ale najmä mémy chápané v širšom zmysle ako kultúrne návyky či spôsoby myslenia voľne sa replikujúce z osoby na osobu. V tomto zmysle sa tiež uvažovanie Jany Kapelovej o vzdelávaní a práci opiera o koncept technológie myšlienok psychológa Barryho Schwartza. Ak je teda podstatou problému systém myslenia, musíme sa pokúsiť o jeho zmenu, čo nebude možné bez úsilia o seba-poznanie vedúce k emancipovanému ponímaniu osobnej slobody, ani bez transformácie 244 rokov starého vzdelávacieho systému.

Eliška Mazalanová