Přednášky

V posledních letech provedla Forensic Architecture (FA – multidisciplinární výzkumná skupina sídlící na Goldsmiths, University of London) řadu mezinárodních šetření, týkajících se státních zločinů a porušování lidských práv, zahrnující incidenty ve válečných zónách, případy politicky a rasově motivovaného násilí a zabíjení mimo vojenské konflikty.

V dnešní době se konflikty stále častěji odehrávají v městských a hustě osídlených prostředích a zanechané materiální stopy jsou viditelnější než kdy jindy v obrazech, videích a datech generovaných kolem hlavních událostí. FA je založena na využívání architektury jako „analytického nástroje“, její výzkumy zapojují tato složitá mediální prostředí k provádění vizuálních a prostorových analýz, určených k prezentaci na kulturních fórech a pro soudní týmy řešící porušování lidských práv a válečné zločiny, ale i pro jiné vyšetřující komise a občanské tribunály.

Jako občanská praxe se FA pokouší převrátit převážně státem kontrolovaný forenzní pohled a naopak poukázat na přestupky státu. Pohybuje se v oblasti kontraforenziky, kdy se jejich praxe snaží operovat v prostředí estetické a informační asymetrie – avšak ve srovnání se samotným státem – například s omezeným přístupem ke kontrolovaným důkazním zdrojům materiálů a regulovaným, institucionálním soudním fórům.

Simone Rowat se ve své přednášce zaměřila na představu estetické asymetrie a diskutuje o úloze videoanalýzy a filmové tvorby v analytickém a prezentačním výzkumu FA za pomoci několika případových studií. Mezi ně patří re-apropriace kinematografických postupů při vyšetřování přítomnosti tajného agenta na místě rasově motivované vraždy v německém Kasselu a strategie používané v situacích, při nichž je nedostatek vizuálního materiálu, jak tomu bylo při šetření nezákonného mučení a zadržování v Kamerunu z roku 2017 či v roce 2016 při vyšetřování mučících praktik ve věznici Saydnaya v Sýrii.

Simone Rowat působí jako filmařka a výzkumná pracovnice ve Forensic Architecture od roku 2016. Získala magisterský titul v oboru fotografie a pohyblivý obraz na Royal College of Art a bakalářský titul na Slade School of Fine Art University College London. Její filmová práce se zabývá tématy jako jsou traumatická paměť, simulace a neuroplasticita.

Přednáška byla součástí doprovodného programu výstavy Forensic Architecture: The Architecture of Conflict.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)